Vítejte na stránkách společnosti Agromarket

Firmu jsme založili zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 2750, datum zápisu 18.2.1991.

Pracujeme v oblasti zlepšování životního prostředí udržováním a rozšiřováním zelených ploch ve městech a na venkově. Budujeme rekreační, sportovní, krajinnou, produkční zeleň - parky, zahrady, stromořadí, lesy, biokoridy, biocentra, květnaté louky a trávníky.

V oblasti hospodaření s odpady podporujeme separaci odpadu a vrácení organiky zpět přírodě kompostováním s následnou výrobou zemin a substrátů. Krášlíme krajinu českého venkova na okraji Prahy chovem ovcí, jejichž vlna tak pěkně hřeje.